Regulamin - Anna Jurkiewicz - szkolenia ze stylizacji paznokci. Kursy paznokci Rzeszów, kurs stylizacji paznokci online, szkolenie z paznokci online, kurs hybryda Rzeszów, kurs z paznokci Rzeszów, szkolenie ze stylizacji paznokci Rzeszów, kurs paznokcie żelowe Rzeszów, szkolenie z paznokci Rzeszów, kursy paznokcie Rzeszów, szkolenie z hybrydy Rzeszów, kurs paznokcie Rzeszów, kurs manicure Rzeszów, kurs manicure hybrydowy Rzeszów, kurs stylizacji paznokci dla początkujących, kurs z żelu Rzeszów, instruktor paznokcie Rzeszów, kurs hybrydy Rzeszow, kurs stylizacji paznokci Jarosław, kurs stylizacji paznokci Krosno, Jarosław, Sanok, Przemyśl, Dębica, Jasło, Mielec, Tarnobrzeg, Stalowa Wola


Kursy stylizacji paznokci
od podstaw oraz doszkalające

Przejdź do treści
Regulamin szkoleń


§ 1

Przedmiot

Organizatorem szkoleń jest FIOLET STUDIO Anna Jurkiewicz z siedzibą al. Powstańców Warszawy
40/U1, 35-329 Rzeszów posiadająca NIP 8133352771, miejsce wykonywania działalność al. Powstańców Warszawy 40/U1, 35-329 Rzeszów. Organizator wpisany jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od 01.06.2012

Definicje:
a) Organizator – podmiot organizujący szkolenie
b) Kursant – osoba fizyczna biorąca udział w szkoleniu
c) Szkolenie – zajęcia zgodne z tematyką oraz harmonogramem
Szkolenia stylizacji paznokci odbywają się w salach szkoleniowych zlokalizowanych w siedzibie organizatora, a także w salach i obiektach wynajmowanych na cele szkoleniowe na terenie całej Polski.
Organizator zapewnia materiały pomocnicze oraz materiały szkoleniowe odpowiadające tematyce szkolenia.

§ 2

Udział w szkoleniu i płatność

Tematykę oraz zakres szkoleń, Organizator udostępnia na stronie internetowej www.szkolenia-jurkiewicz.pl lub na prośbę kursanta wysyłając informacje w formie elektronicznej z adresu ajurkiewicz.szkolenia@gmail.com

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wpłata zadatku określonego przez Organizatora, w formie gotówki lub za pośrednictwem przelewu bankowego (w przypadku przelewu decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Organizatora)

Nr. konta Organizatora: 09 1140 2004 0000 3102 7427 5315

Wysokość zadatku określa Organizator, biorąc pod uwagę rodzaj szkolenia.

Zadatek należy uregulować najpóźniej w terminie 3 dni od dnia ustalenia terminu szkolenia. Brak odnotowanej wpłaty, oznacza rezygnację ze szkolenia.

Zadatek jest formą bezzwrotną. W przypadku nie stawienia się na szkolenie, lub w przypadku rezygnacji ze szkolenia, zadatek przepada.

Rozliczenie szkolenia następuje najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia w formie gotówkowej lub na konto bankowe Organizatora (w przypadku przelewu decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Organizatora).

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej liczby kursantów niż przewidziana dla danego rodzaju szkolenia, Organizator ma prawo wyznaczyć inny termin, powiadamiając o tym kurantów. W przypadku braku zgody kursanta na udział w szkoleniu w innym terminie, ma on prawo odstąpić od umowy oraz żądać zwrotu wpłaconego zadatku lub wniesionej opłaty za udział w szkoleniu.

W opisie szkolenia na stronie internetowej Organizator podaje kwoty brutto. Każdorazowo Organizator wysyła SMS do kursanta zawierający następujące dane: numer rachunku bankowego do wpłaty, termin oraz rodzaj szkolenia, kwotę brutto zadatku oraz kwotę brutto pozostałej części do uregulowania najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia, informację iż wpłata zadatku jest równoznaczna z rezerwacją miejsca na szkolenie oraz akceptację Regulaminu Szkoleń Organizatora. W przypadku chęci otrzymania rachunku, kursant zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Organizatora oraz do wpisania w tytule przelewu swojego numeru NIP. Dotyczy to również paragonów z tzw. NIP

§ 3

Przebieg szkolenia

Zajęcia szkoleniowe w ramach danego szkolenia rozpoczynają się o ustalonej wczwśniej godzinie. Czas trwania danego szkolenia wynika z harmonogramu. Dzienny wymiar zajęć szkoleniowych nie przekracza ilości godzin ustalonych. Przedłużenie czasu szkolenia na wniosek kursanta, obarczone jest dodatkową opłatą, która wynosi 100 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę od osoby. W trakcie każdego dnia szkoleniowego przewidziana jest przerwa, ustalana bezpośrednio z kursantami.

Warunkiem zaliczenia szkolenia przez kursanta jest osobisty udział we wszystkich zajęciach teoretycznych oraz praktycznych, a w szkoleniach, które tego wymagają uzyskanie pozytywnej oceny z testu pisemnego.

Kursant który zaliczył szkolenie pozytywnie otrzymuje imienny certyfikat.

Kursant otrzymuje na własność opracowane przez Organizatora materiały szkoleniowo-dydaktyczne. Wszystkie materiały objęte są ochroną prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej i z tego tytułu nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane lub udostępniane przez uczestników osobom trzecim pod rygorem odpowiedzialności prawnej.

W przypadku szkolenia wymagającego obecności modelki, kursant zobowiązany jest zorganizować sobie modelkę we własnym zakresie. W sytuacji gdy modelka nie pojawi się na szkoleniu w wyznaczonym terminie, kursant szkoli się na własnych dłoniach.

Kursant powinien stosować się do poleceń szkoleniowca w zakresie dotyczącym wymogów sanitarno-epidemiologicznych oraz zasad ochrony przeciwpożarowej i BHP, a także procedur odnoszących się do wykonywania poszczególnych rodzajów czynności, objętych programem. Szkoleniowiec prowadzący zajęcia ma prawo wykluczyć kursanta ze szkolenia w przypadku nie stosowania się przez niego do poleceń. W takim przypadku kursantowi nie przysługuje zwrot środków za wykluczenie ze szkolenia. W przypadku wyrządzenia przez kursanta szkody, będącej następstwem naruszenia zasad, Organizator ma prawo dochodzić od kursanta odpowiedniego odszkodowania adekwatnego do rodzaju i rozmiarów wyrządzonej szkody.

W trakcie trwania szkolenia kursant nie może w żadnej formie rejestrować jego przebiegu, w szczególności utrwalać w postaci obrazu lub dźwięku, a także wykonywać jakichkolwiek zdjęć innym kursantom, modelkom lub szkoleniowcom bez uzyskania ich wyraźnej zgody.

Organizator ma prawo rejestrować przebieg szkolenia w całości lub w poszczególnych ich częściach oraz utrwalać i publikować wizerunek kursanta oraz modelki do celów marketingowych oraz na potrzeby Organizatora, związane z prowadzoną działalnością szkoleniową. Każdy kursant, uczestniczący w szkoleniu, wyraża zgodę na fotografowanie i nagrywanie przebiegu szkolenia oraz późniejszą publikację zdjęć i nagrań ze szkolenia, a także jego wizerunku lub głosu. Kursant ma prawo odmowy do publikacji jego wizerunku, po wyraźnym zgłoszeniu tego faktu Organizatorowi. Zgłoszenie to wymaga formy pisemnej (dopuszczalna jest wiadomość SMS lub e-mail zawierający dane kursanta oraz treść odmowy „ nie wyrażam zgody na publikację mojego wizerunku przez Organizatora w związku z udziałem w szkoleniu w dniach …”. Brak zgody musi zostać przekazany Organizatorowi najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia.

§ 4

Postanowienia końcowe

Kursant zobowiązany jest zapoznać się z treścią Obowiązku informacyjnego opublikowanego na stronie internetowej Organizatora, który określa w szczególności zakres, cele i zasady przetwarzania danych osobowych uczestników szkoleń stosownie do wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanego jako „RODO”).

Rzeszów 01.10.2020
TELEFON
503 108 287
ADRES
Al. Powstańców Warszawy 40 lokal U1
( oś. Nasz Gaj )
Rzeszów
ZNAJDŹ MNIE
W SOCIAL MEDIA

Wróć do spisu treści