Regulamin - Anna Jurkiewicz - szkolenia ze stylizacji paznokci. Kurs na paznokcie Rzeszów, kurs stylizacji paznokci Rzeszów, kurs hybryda Rzeszów, szkolenie ze stylizacji paznokci Rzeszów, kurs paznokcie żelowe Rzeszów, szkolenie z paznokci Rzeszów, kursy paznokcie Rzeszów, szkolenie z hybrydy Rzeszów, kurs paznokcie Rzeszów, kurs manicure Rzeszów, kurs manicure hybrydowy Rzeszów, kurs stylizacji paznokci dla początkujących, kurs z żelu Rzeszów, instruktor paznokcie Rzeszów, kurs hybrydy Rzeszow, kurs stylizacji paznokci Jarosław, Krosno, Sanok, Przemyśl, Dębica, Mielec


Kursy stylizacji paznokci
od podstaw oraz doszkalające

Przejdź do treści
Regulamin szkoleń


§ 1

Przedmiot

Organizatorem szkoleń jest FIOLET STUDIO Anna Jurkiewicz z siedzibą al. Powstańców Warszawy
40/U1, 35-329 Rzeszów posiadająca NIP 8133352771, miejsce wykonywania działalność al. Powstańców Warszawy 40/U1, 35-329 Rzeszów. Organizator wpisany jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od 01.06.2012

Definicje:
a) Organizator – podmiot organizujący szkolenie
b) Kursant – osoba fizyczna biorąca udział w szkoleniu
c) Szkolenie – zajęcia zgodne z tematyką oraz harmonogramem
Szkolenia stylizacji paznokci odbywają się w salach szkoleniowych zlokalizowanych w siedzibie organizatora, a także w salach i obiektach wynajmowanych na cele szkoleniowe na terenie całej Polski.
Organizator zapewnia materiały pomocnicze oraz materiały szkoleniowe odpowiadające tematyce szkolenia.

§ 2

Udział w szkoleniu i płatność

Tematykę oraz zakres szkoleń, Organizator udostępnia na stronie internetowej www.szkolenia-jurkiewicz.pl lub na prośbę kursanta wysyłając informacje w formie elektronicznej z adresu ajurkiewicz.szkolenia@gmail.com

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wpłata zadatku określonego przez Organizatora, w formie gotówki lub za pośrednictwem przelewu bankowego (w przypadku przelewu decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Organizatora)

Nr. konta Organizatora: 09 1140 2004 0000 3102 7427 5315

Wysokość zadatku określa Organizator, biorąc pod uwagę rodzaj szkolenia.

Zadatek należy uregulować najpóźniej w terminie 3 dni od dnia ustalenia terminu szkolenia. Brak odnotowanej wpłaty, oznacza rezygnację ze szkolenia.

Zadatek jest formą bezzwrotną. W przypadku nie stawienia się na szkolenie, lub w przypadku rezygnacji ze szkolenia, zadatek przepada.

Rozliczenie szkolenia następuje najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia w formie gotówkowej lub na konto bankowe Organizatora (w przypadku przelewu decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Organizatora).

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej liczby kursantów niż przewidziana dla danego rodzaju szkolenia, Organizator ma prawo wyznaczyć inny termin, powiadamiając o tym kurantów. W przypadku braku zgody kursanta na udział w szkoleniu w innym terminie, ma on prawo odstąpić od umowy oraz żądać zwrotu wpłaconego zadatku lub wniesionej opłaty za udział w szkoleniu.

W opisie szkolenia na stronie internetowej Organizator podaje kwoty brutto. Każdorazowo Organizator wysyła SMS do kursanta zawierający następujące dane: numer rachunku bankowego do wpłaty, termin oraz rodzaj szkolenia, kwotę brutto zadatku oraz kwotę brutto pozostałej części do uregulowania najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia, informację iż wpłata zadatku jest równoznaczna z rezerwacją miejsca na szkolenie oraz akceptację Regulaminu Szkoleń Organizatora. W przypadku chęci otrzymania rachunku, kursant zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Organizatora oraz do wpisania w tytule przelewu swojego numeru NIP. Dotyczy to również paragonów z tzw. NIP

§ 3

Przebieg szkolenia

Zajęcia szkoleniowe w ramach danego szkolenia rozpoczynają się o ustalonej wczwśniej godzinie. Czas trwania danego szkolenia wynika z harmonogramu. Dzienny wymiar zajęć szkoleniowych nie przekracza ilości godzin ustalonych. Przedłużenie czasu szkolenia na wniosek kursanta, obarczone jest dodatkową opłatą, która wynosi 100 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę od osoby. W trakcie każdego dnia szkoleniowego przewidziana jest przerwa, ustalana bezpośrednio z kursantami.

Warunkiem zaliczenia szkolenia przez kursanta jest osobisty udział we wszystkich zajęciach teoretycznych oraz praktycznych, a w szkoleniach, które tego wymagają uzyskanie pozytywnej oceny z testu pisemnego.

Kursant który zaliczył szkolenie pozytywnie otrzymuje imienny certyfikat.

Kursant otrzymuje na własność opracowane przez Organizatora materiały szkoleniowo-dydaktyczne. Wszystkie materiały objęte są ochroną prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej i z tego tytułu nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane lub udostępniane przez uczestników osobom trzecim pod rygorem odpowiedzialności prawnej.

W przypadku szkolenia wymagającego obecności modelki, kursant zobowiązany jest zorganizować sobie modelkę we własnym zakresie. W sytuacji gdy modelka nie pojawi się na szkoleniu w wyznaczonym terminie, kursant szkoli się na własnych dłoniach.

Kursant powinien stosować się do poleceń szkoleniowca w zakresie dotyczącym wymogów sanitarno-epidemiologicznych oraz zasad ochrony przeciwpożarowej i BHP, a także procedur odnoszących się do wykonywania poszczególnych rodzajów czynności, objętych programem. Szkoleniowiec prowadzący zajęcia ma prawo wykluczyć kursanta ze szkolenia w przypadku nie stosowania się przez niego do poleceń. W takim przypadku kursantowi nie przysługuje zwrot środków za wykluczenie ze szkolenia. W przypadku wyrządzenia przez kursanta szkody, będącej następstwem naruszenia zasad, Organizator ma prawo dochodzić od kursanta odpowiedniego odszkodowania adekwatnego do rodzaju i rozmiarów wyrządzonej szkody.

W trakcie trwania szkolenia kursant nie może w żadnej formie rejestrować jego przebiegu, w szczególności utrwalać w postaci obrazu lub dźwięku, a także wykonywać jakichkolwiek zdjęć innym kursantom, modelkom lub szkoleniowcom bez uzyskania ich wyraźnej zgody.

Organizator ma prawo rejestrować przebieg szkolenia w całości lub w poszczególnych ich częściach oraz utrwalać i publikować wizerunek kursanta oraz modelki do celów marketingowych oraz na potrzeby Organizatora, związane z prowadzoną działalnością szkoleniową. Każdy kursant, uczestniczący w szkoleniu, wyraża zgodę na fotografowanie i nagrywanie przebiegu szkolenia oraz późniejszą publikację zdjęć i nagrań ze szkolenia, a także jego wizerunku lub głosu. Kursant ma prawo odmowy do publikacji jego wizerunku, po wyraźnym zgłoszeniu tego faktu Organizatorowi. Zgłoszenie to wymaga formy pisemnej (dopuszczalna jest wiadomość SMS lub e-mail zawierający dane kursanta oraz treść odmowy „ nie wyrażam zgody na publikację mojego wizerunku przez Organizatora w związku z udziałem w szkoleniu w dniach …”. Brak zgody musi zostać przekazany Organizatorowi najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia.

§ 4

Postanowienia końcowe

Kursant zobowiązany jest zapoznać się z treścią Obowiązku informacyjnego opublikowanego na stronie internetowej Organizatora, który określa w szczególności zakres, cele i zasady przetwarzania danych osobowych uczestników szkoleń stosownie do wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanego jako „RODO”).

Rzeszów 01.10.2020
TELEFON
503 821 517
ADRES
Al. Powstańców Warszawy 40 lokal U1
( oś. Nasz Gaj )
Rzeszów
ZNAJDŹ MNIE
W SOCIAL MEDIA

Wróć do spisu treści